Różnorodność kulturowa

Życie w środowisku złożonym, różnorodnym i urozmaiconym sprzyja podejmowaniu działań niekonwencjonalnych i innowacyjnych. Zależność ta odnosi się nie tylko do ludzi, ale także do zwierząt. Szczury wychowane w skomplikowanym otoczeniu ludzi, okazują się bardziej inteligentne, prze­jawiają większą ciekawość poznawczą i wykazują wyższą przedsiębiorczość w trakcie rozwiązywania problemów niż te, które przebywają w pomieszcze­niach laboratoryjnych. Przeciwnie, długotrwałe życie w jednorodnym i mo­notonnym otoczeniu, w którym ograniczone są doznania zmysłowe i do­świadczenia intelektualne, utrudnia przystosowanie się i hamuje rozwój jednostki. W krańcowych przypadkach izolacja bodźcowa może prowadzić do pewnych zaburzeń w spostrzeganiu i myśleniu. Te zależności jeszcze w większym stopniu odnoszą się do sprawców, któ­rzy podejmują działania transgresyjne typu P i H. Środowisko zróżnicowa­ne, w którym działa na człowieka wiele bodźców zmysłowych i umysło­wych, stymuluje pracę twórczą i ekspansywną. Szczególną rolę odgrywa w nim kultura. Campbell (1960) sformułował przypuszczenie, że jednoczesne oddziaływanie na osobę dwóch lub więcej kultur wpływa korzystnie na jej twórcze i innowacyjne myślenie, a to przypuszczenie można rozszerzyć na wszystkie zachowania transgresyjne. Życie wśród wielu kultur, przyswajanie sobie różnych, często sprzecz­nych ze sobą systemów wartości, obcowanie z rozmaitymi religiami i języ­kami, codzienne spotykanie się z ludźmi wychowanymi w innych trady­cjach, kształtuje otwartość umysłu. Pozwala dostrzec nowe perspektywy. Wycisza egoizm i etnocentryzm. Jednocześnie często stymuluje działania niekonwencjonalne, ekspansywne i twórcze. Żyjąc w tej różnorodności osią­gnięć materialnych i intelektualnych człowiek zaczyna dostrzegać nowe pro­blemy. Wykorzystując wartości i idee, które powstały w odległych częściach globu, tworzy nowe hipotezy naukowe i pomysły artystyczne. Odczuwa przy­pływ świeżych rozwiązań.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *