Subiek­tywne przypuszczenia i domniemania

Pamięć ta nie jest tożsama z kulturą. Treść i zakres wymienionych pojęć różnią się między sobą. W pamięci zewnętrznej mogą być przechowywane tylko wytwory kultury symbolicznej, zwanej również — kulturą poznawczą. Należy do niej obiektywna i ponadindywidualna wiedza oraz doświadczenie skumulowane przez pokolenia. W magazynie tym znajdują się dzieła Do­stojewskiego, utwory Mozarta, prace Freuda czy encykliki Papieża. Poza nią umieszczone są wytwory kultury materialnej, takie jak narzędzia, technolo­gie, piramidy, zabytki architektoniczne. Z tego punktu widzenia pojęcie pamięci zewnętrznej jest węższe. Z drugiej strony jednak, przechowywane są w niej wytwory symbolicz­ne, które nie mają znaczenia i wartości dla ludzkości, narodu czy większej zbiorowości. Mogą to być zeszyty szkolne, fotografie rodzinne czy pamięt­niki ojca. Poza tym – jak już wspomniałem — do pamięci zewnętrznej każdego Ja należy pamięć Innych osób. Gdy sędzia chce się dowiedzieć, jakie były motywy zbrodni, pyta o to świadka. Świadek ten przedstawia swoje subiek­tywne przypuszczenia i domniemania. Nie należą one do dziedzictwa kultury, chociaż – z punktu widzenia sędziego – są składnikami pamięci zewnętrznej. Zatem zakresy pojęcia kultury i pojęcia pamięci zewnętrznej krzyżują się. To pierwsze jest znacznie ważniejsze w psychologii niż to drugie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *