Warunki socjokulturowe

Na początku dwudziestego wieku Londyn był środowiskiem wielokultu­rowym. Żyło w nim wielu wybitnych artystów, Filo­zofów i uczonych, wychowanych w różnych warunkach. Najbardziej interesu­jące jest to, że w kręgach literackich dominowali nie-Brytyjczycy. Yeats i Shaw byli Irlandczykami, Eliot i Pound pochodzili z Ameryki. Conrad urodził się na Kresach. Ta wielokulturowość sprzyjała rozkwitowi ich talentów. Widać te na przykładzie Conrada. Pisarz ten został wychowany we wschodniej Polsce. Gdy ją opuścił, pracował jako marynarz, który w czasie wędrówek po morzach miał okazję stykać się z wieloma tradycjami. W koń­cu zadomowił się w Anglii, w której przyswoił sobie system wartości Zacho­du i język angielski. Zycie wśród wielu kultur sprzyjało rozwojowi twórczo­ści literackiej. W jego pisarstwie znaczną rolę odgrywały osobiste przeżycia, a więc pełną garścią korzystał z pamięci epizodycznej. W opowiadaniach i powieściach Conrada dominuje problematyka moralno-psychologiczna. Opisuje ludzi poddanych ciężkiej próbie charakteru, którzy wykazują heroizm albo brak wierności zasadom moralnym; polskie doświadczenie klęski — wszczepione w czyny angielskich postaci — czyni powszechnym doświadczeniem ludzkości. W swojej twórczości wykorzy­stuje również metody realistów francuskich i rosyjskich. Jestem przeko­nany, że jego arcydzieła mogły powstać głównie dzięki bogatym doświadczeniom osobistym i dzięki życiu w otoczeniu różnorodnych tradycji kul­turowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *